Revised Oratio Imperata (For Protection Against the Covid-19 Virus) as of January 2021

Revised Oratio Imperata (For Protection Against the Covid-19 Virus) as of January 2021

oratio_imperata

Revised Oratio Imperata (For Protection Against the Covid-19 Virus) as of January 2021

 

“Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID 19 virus that has disturbed and even claimed lives.

We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith.

We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission.

We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands.

Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country.

We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion.

Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease.

We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died.

Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis

and lead us to conversion and holiness.

Grant all these through our Lord Jesus Christ your Son who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen.

We fly to Your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen.

Our Lady, health of the sick, pray for us.

St. Joseph, pray for us.

St. Raphael the Archangel, pray for us.

San Roque, pray for us.

San Lorenzo Ruiz, pray for us.

San Pedro Calungsod, pray for us”.

 

Cebuano Version

Oratio Imperata alang sa panalipod batok COVID-19

(Revised Prayer 2021 and translated by RCAC Commission on Worship)

 

Maluluy-on mapuangurong Amahan,

miduol kami kanimo sa among panginahanglan

aron sa pagpangayo sa imong panalipod batok sa COVID-19

nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi.

 

Nagahangyo kami kanimo karon

nga imo kaming sud-ongon uban sa gugma

ug pinaagi sa maalimon mong kamot,

wagtanga ang kahadlok sa sakit ug kamatayon,

pabalika ang among paglaom,

ug lig-ona ang among pagtuo.

 

Naga-ampo kami nga imong giyahan ang katawhan

nga gitahasan sa pagpangita sa mga tambal

alang niining sakit

ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini.

 

Nagapasalamat kami alang kanila

kinsa nagbudlay alang sa maayong panglawas

nga unta mangalagad sila sa mga masakiton

uban sa katakos ug puangod.

Ihatag kanila ang kamaayohan sa pangisip ug panglawas,

kalig-on sa ilang kapangakohan,

panalipod batok sa sakit.

 

Naga-ampo kami alang niadtong mga natakboyan.

Mapahiuli unta ang ilang maayong panglawas.

Panalipdi sila kinsa nag-alima kanila.

Ihatag ang pahulay nga dayon ngadto sa mga nangamatay.

 

Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay

sa pagbudlay alang sa kaayohan sa tanan

ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan.

Ang amo untang kahingawa ug kaluoy alang sa usag-usa

magsud-ong kanamo sa paglabang niining krisis

ug matultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaanon.

 

Ihatag kanamo kining tanan

pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong Anak,

kinsa buhi ug hari uban kanimo,

diha sa kahiusa sa Espiritu Santo,

Dios hangtod sa kahangtoran. Amen.

 

Nagadangop kami sa imong panalipod,

O Balaan nga Inahan sa Dios,

Ayaw kawanga ang among pangaliyupo

dinhi sa among mga panginahanglan,

hinunoa luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan,

O mahimayaon ug balaanon nga Birhen. Amen.

 

Maria, kaayohan sa masakiton, i-ampo mo kami.

San Jose, i-ampo mo kami.

San Rafael Arkanghel, i-ampo mo kami.

San Roque, i-ampo mo kami.

San Lorenzo Ruiz, i-ampo mo kami.

San Pedro Calungsod, i-ampo mo kami.

 

Spread the love!
GIVE ONLINE

Join us!

SUBSCRIBE FOR STO. NIÑO NEWS & UPDATES, UPCOMING EVENTS, AND MUCH MORE...