Tara Na Sa Basilica Series

VIDEOS

Tara Na Sa Basilica Episode 01: Sto. Niño Chapel

Tara Na Sa Basilica - Episode 02 "The Belfry Part 1"


Tara Na Sa Basilica - Episode 02 "The Belfry Part 2"

Tara Na Sa Basilica - Retablo Mayor - Episode 3 part 1

Tara Na Sa Basilica Special Episode - BMSN Crypt


More media archives at www.youtube.com/user/BMSNCebu/videos.
GIVE ONLINE

Join us!

SUBSCRIBE FOR STO. NIÑO NEWS & UPDATES, UPCOMING EVENTS, AND MUCH MORE...