Angelus (Cebuano)

Paghandom sa Pagkahimong Tawo sa Anak sa Dios:

Pangulo: Ang Anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
Tubag: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.

     

Maghimaya ka, Maria... Santa Maria,...

Pangulo: Ania ang ulipon sa Ginoo. Mahimo unta
Tubag: dinhi kanako sumala sa imong pulong.

     Maghimaya ka, Maria... Santa Maria,...

Pangulo: Ug ang Pulong nahimong Tawo.
Tubag: Ug mipuyo Siya uban kanato.

     Maghimaya ka, Maria... Santa Maria,...

Pangulog: I-ampo mo kami, Mahal nga Inahan sa Dios.
Tubag: Aron mahimo kaming takus sa mga saad ni Jesucristo.

Pangulo: Mag-ampo kita:

Ang grasya mo, nangamuyo kami, Ginoo,
ibubo sa among mga kalag, aron kami nga pinaagi sa
pagpahibalo sa Anghel nasayod sa
Pagkatawo ni Cristo imong Anak,
tungod sa iyang kasakit ug kamatayon sa krus, madala ngadto sa
mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo
pinaagi ni Cristo among Ginoo.
Amen.

GIVE ONLINE

Join us!

SUBSCRIBE FOR STO. NIÑO NEWS & UPDATES, UPCOMING EVENTS, AND MUCH MORE...