Mga Misteryo sa Santos nga Rosaryo

MGA MISTERYO SA KALIPAY (Lunes ug Sabado)

1. Ang Pagpahibalo ni Anghel Gabriel kang Santa Maria Nga Siya Mamahimong Inahan sa Anak sa Dios: Lucas 1:26-38.
2. Ang Pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel: Lucas 1:39-47.
3. Ang Pagkatawo sa Anak sa Dios sa Kamalig sa Belen: Lucas 2:1-7.
4. Ang Paghalad sa Diosnong Bata didto sa Templo sa Jerusalem: Lucas 2:22-32.
5. Ang Pagkawala ug Paghikaplag kang Hesus sa Templo taliwala sa mga makinaadmanon: Lucas 2:41-52


MGA MISTERYO SA KASAKIT (Martes ug Biyernes)


1. Ang Pag-ampo sa atong Ginoo sa Tanaman sa Getsemani: Marcos 14:32-36..
2. Ang Pagga-id ug Paghampak sa atong Ginoo sa usa ka haligi: Juan 18:28-38 ug 19:1..
3. Ang Pagpurongpurong ni Hesus sa Purongpurong nga Tunokon: Marcos 15:16-20..
4. Ang Pagpas-an ni Hesus sa Krus paingon sa Bukid sa Kalbaryo: Juan 19:12-16..
5. Ang Paglansang ug Pagkamatay sa Krus sa atong Ginoo: Lucas 23:33-34 ug 39-46..

MISTERYO SA HIMAYA (Miyerkoles ug Domingo)


1. Ang Mahimayaong Pagkabanhaw sa atong Ginoo: Lukas 24:1-6a.
2. Ang Pagsaka ni Hesus sa Langit: Lukas 24:50-53.
3. Ang Pagkunsad sa Espiritu Santo sa mga Apostoles ug kang Santa Maria: Buhat 2:1-4.
4. Ang Pagpasaka sa Langit sa Mahal nga Birhen Maria: 1 Corinto 15:54.
5. Ang Pagpurongpurong sa Mahal nga Birhen Maria nga Rayna sa mga Angheles ug mga Santos: Gipadayag 12:1-6.

MISTERYO SA KAHAYAG (Huwebes)


1. Ang pagbunyag kang Jesus sa Suba sa Jordan: Mateo 3:13-17
2. Ang pagpaila ni Jesus sa Kasal sa Kana isip nga Unang Milagro: Juan 2:1-12
3. Ang Pagsangyaw sa Gingharian sa Dios: Marcos 1:15
4. Ang pagkausab sa panagway Ni Jesus sa Bukid sa Tabor: Mateo 17:1-9
5. Ang pagtukod Ni Jesus sa Santos nga Eukaristiya kauban ang iyang mga Apostoles: Juan 13:1
GIVE ONLINE

Join us!

SUBSCRIBE FOR STO. NIÑO NEWS & UPDATES, UPCOMING EVENTS, AND MUCH MORE...