Litaniya sa Mahal nga Birhen Maria

Ginoo, Kaloy-i Kami
Kristo Kaloy-i Kami
Ginoo, Kaloy-i Kami
Kristo, Dungga Kami
Kristo, Pamatia Kami
Dios, Amahan sa Langit, Kaloy-i Kami
Dios Anak Manunubos sa Kalibutan, Kaloy-i Kami
Dios Espiritu Santo, Kaloy-i Kami
Santa Trinidad, Dios nga usa, Kaloy-i Kami

IG-AMPO MO KAMI
Santa Maria,
Santa nga Inahan sa Dios,
Santa nga Birhen sa mga Birhen,
Inahan Ni Kristo,
Inahan sa Grasya sa Dios,
Inahan nga putli,
Inahan nga wala hilabti,
Inahan nga sa sala wala mabuling,
Inahan Nga Buotan,
Inahan Nga Takus Dayegon,
Inahan sa Kanunayng Panabang,
Inahan sa Magbubuhat,
Inahan sa Manluluwas(Manunubos),
Birhen nga sa Kaalam walay Ingon,
Birhen nga Gitahud Namo,
Birhen kansang Kadayganan Giawit Namo,
Birhen nga Gamhanan,
Bitrhen nga Maloloy-on,
Birhen nga Matoohon,
Salamin sa Katarungan,
Lingkoranan sa Kinaadman,
Hinungdan sa Among Kalipay,
Kalis sa Espiritohanon,
Kalis sa Kadungganan,
Mabulokong Kalis sa Paghalad,
Rosa nga Dili Matukib,
Lantawan ni David,
Lantawan nga Garing,
Balay nga Bulawan,
Arka sa Kasabotan,
Ganghaan sa Langit,
Bitoon sa Kabuntagon,
Kaayohan sa mga Masakiton,
Dalangpanan sa mga Makasasala,
Maglilipay sa Mga nanagsubo,
Hinabang sa mga Kristiyanos,
Rayna sa mga Angheles,
Rayna sa mga Patriyarka,
Rayna sa mga Propeta,
Rayna sa mga Apostoles,
Rayna sa mga Martires,
Rayna sa mga Kompesores,
Rayna sa Mga Birhen,
Rayna sa mga Santos,
Rayna nga Gipanamkon nga walay sala'ng Panulondon,
Rayna sa Santos Uyamot nga Rosaryo,
Rayna sa Pamilya,
Rayna sa Kalinaw,


P: Kordero sa Dios Nga nagawagtang sa Sala sa kalibutan
R: Pasayloa kami, Ginoo
P: Kordero sa Dios Nga nagawagtang sa Sala sa kalibutan
R: Pamatia kami, Ginoo
P: Kordero sa Dios Nga nagawagtang sa Sala sa kalibutan
R: kaloy-i Kami, Ginoo
P: Ig-ampo mo kami Santa nga Inahan sa Dios
R: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesukristo. Amen.

GIVE ONLINE

Join us!

SUBSCRIBE FOR STO. NIÑO NEWS & UPDATES, UPCOMING EVENTS, AND MUCH MORE...