9 ka Adlawng Nobena Kang Santa Rita de Cascia

ANG PAG-NOVENA

Sa bisan anus-a nga panahon arang mapangadye kining Novena ni Santa Rita de Casia, kun aduna man ing kinahanglan; apan labing angay sugdan sa ika 14 sa Mayo aron matapos sa ika 22 nga mao ang adlaw nga ginatultul sa Santa Iglesia sa pagsa-ulog niini nga Santa. Ug sa bisan anus-a nga panahon pangadye-a kining Novena angay nga gayud nga ang mga maganovena magkompisal ug magkalawat sa lawas ni Jesucristo sa sinugdan sa mga adlaw sa Novena aron kon maayo ang pagsugod makagpadayon ug makatapus sa dakong kapuslanan.

Ang pag-ampo nga nahamutang niining Novena mga hamugbo da, aron maayong pagabuhaton sa bisan kinsa na tawo ug bisan unsa iyang kahimtang. Sa adlaw ngatanan sa Novena maayo nga initon ang kasingkasing sa maganovena sa paghinulsul sa iyang mga sala, ang paglaum sa mga panabang sa Santa, ug ipahiuyon ang kabubut-on sa kabubut-on sa Dios.

Sa pagpangadye sa Novena moluhod, kun daw dili man mahimo magapahaluna sumala sa kahimtang nga angay sa atubangan sa mahimaya-on nga Santa. Mangurus ug mangadye sa contricion nga mosunod:

AMEN.


PAGHINULSOL

O Dios ko mitoo ako kanio, ug milaum ako tungud sa pagkaayo mo nga walay katapusan, pasayloon mo ang mga sala ko ngatanan ug taga-an mo ako sa paghimaya sa langit, nahagugma ako kanimo, Dios ko, sa akong tibuok nga kasingkasing ug kalag, ug tungud niining paghigugma ko kanimo labi sa ngatanan, nagahinulsul na ako, Ginoo, sa matuod, ug nagatapat na ako sa malig-on sa dili na pagpakasala pag-usab sa tibuok kong kinabuhi.

Amen.


PAG-AMPO SA ADLAW NGATANAN SA SULOD SA NOVENA

Mahimayaon uyamot nga Santa Rita, ug matam-is uyamot nga Esposa ni Jesus, nga binutangan sa usa katimaan sa iyang mahal nga purongpurong sa mga tunok, ihalad mo ang among kasingkasing nga mahinulsulon ug mapaubsanon sa atubangan sa hukmanan sa iyang Diosnon na kalooy, aron tungud sa imong mga panabang, madangat namo ang pasaylo sa among mga sala, ug ingon man ang kaayohan nga among gipaninguha ug gipangamuyo niining Novena; ug ang nga tanan among ipahinungud tungud sa dakung dungog ug himaya sa Dios, ug sa kaayohan nga espirituhanon sa among kalag. Amen.

St.Rita

PAG-AMPO

Mahimayaon uyamot nga mga Angeles sa langit, dawata diha sa inyong koro ang pinurong-purongan nga Esposa ni Jesucristo nga si Santa Rita de Casia; ug sama siya sa usa ka Angel tungud sa iyang katingalahan nga kaputli, nga nagapuyo siya sa usa ka kanunay nga pag-antus ug nga nakabuhi kaniya sa dugay nga mga adlaw ang paglawat lamang sa kalan-om sa mga Angeles, busa, ihalad mga Santos nga Angeles ang iyang mga pahanungdan sa atubangan sa trono sa Diosnon nga kalooy, aron tungud kanila ug sa iyang mga panabang makagpuyo kami unta ug mabuhi sa adlaw-adlaw sa paghilak sa usa ka matuod nga paghinulsul sa among mga sala ug madangat namo ang among gipangayo niining Novena kon uyon man sa kabubut-on sa Dios ug makaayo sa among kalag. Amen.

Dinhi mangamuyo ang tagsatagsa niadtong gracia, o kaayo nga iyang giyinguha pagkakaplag niining Novena tungud sa panabang ni Sta. Rita.

Pangadyeon ang tolo ka Amahan namo, tolo ka Maghimaya ka Maria ug totolo ka Gloria Patri nga ipahinungod sa pagdayeg ug pagsaulog ta sa Santa.

PAG-AMPO

Mga santos Arcangeles, nga maoy tinugyanan sa pagpahibalo sa mga katawhan sa mahatungud sa mga buluhaton nga labing hataas sa Diosnon pagbuot, dawata ninyo sa inyong coro ang Alampoon sa mga butang nga labing malisod, nga mao si Santa Rita, kay siya mao man ang usa kamatahum nga Arkangel nga nagapahayag sa kalibutan sa usa ka butang nga labing dakung katingad-an nga mao ang pagpasaylo ug paghigugma sa iyang mga kaaway, tungud sa pagsunod niya sa iyang Diosnon nga Esposo nga kutub sa kahitas-an sa kruz nagapasaylo sa iyang mga kaaway nga nagbiay-biay ug nanagsakit kaniya; busa ihalad ninyo mga Santos Arkangeles, kang Jesucristo ang kasingkasing niining mahiligugmaon niyang Esposa, aron tungud sa iyang mga pahanungdan makabaton unta kami sa virtud sa usa ka matuod nga paghigugma sa among mga kaaway; ug makadangat sa kaayohan nga gipangamuyo namo niining Novena sa labing dakung himaya sa Dios ug kaayohan sa among kalag. Amen.

Dinhi mangamuyo ang tagsatagsa niadtong gracia, o kaayo nga iyang giyinguha pagkakaplag niining Novena tungud sa panabang ni Sta. Rita.

Pangadyeon ang tolo ka Amahan namo, tolo ka Maghimaya ka Maria ug totolo ka Gloria Patri nga ipahinungod sa pagdayeg ug pagsaulog ta sa Santa.

PAG-AMPO

Halangdon uyamot nga mga “Principados” nga kaninyo nagakasiga ang ulusahon nga virtud sa inyong panaghi-usa sa Dios, dawata diha sa inyong coro ang pinurongpurongan nga Esposa ni Jesus nga si Santa Rita, nga sama siya sa usa sa maanyag nga “Principado,” kay gihuptan niya ang mahal nga virtud sa paghi-usa niya sa Dios sa iyang tibuok nga kasingkasing ug kalag, busa, ihalad ninyo sa Ginoo kadtong mainit niyang tinguha sa pagkamatay niya dinhi sa kalibutan aron lamang siya mahiipon sa iyang mahigugmaon nga Dios sa pagpuyo sa wala nay katapusan; ug tungud niining mahal niyang mga pahanungdan ug mga panabang madangat namo unta ang gracia nga ikaghi-usa namo sa usa ka tim-os nga paghigugma sa Dios ug sa dili paghimulag kaniya sa gihapon, ug ingon man usa bang kaayohan nga among gipaninguha niining Novena, kon angay man sa kabubut-on sa Dios, ug sa kapuslanan sa among kalag. Amen.

Dinhi mangamuyo ang tagsatagsa niadtong gracia, o kaayo nga iyang giyinguha pagkakaplag niining Novena tungud sa panabang ni Sta. Rita.

Pangadyeon ang tolo ka Amahan namo, tolo ka Maghimaya ka Maria ug totolo ka Gloria Patri nga ipahinungod sa pagdayeg ug pagsaulog ta sa Santa.

PAG-AMPO

Oh! halangdon uyamut nga mga “Potestades” nga gihatagan sa Dios sa usa ka ulusahon nga gahum nga gikahadlokan sa mga yawa sa infierno, dawata diha sa iyang koro ang pinalangga ug pinurongpurongan nga Esposa ni Jesucristo nga si Santa Rita, nga tungud sa iyang katingalahan nga gahum nga gipakita niya niadtong daghang mga alaut nga tawo nga hingsudlan sa mga panulay ang ilang lawas, nga dihadiha sa pagtawag sa iyang mahal nga ngalan, gilayon sa dakung kalisang nangalagyo ang maong mga panulay, busa, ihalad ninyo sa atubangan sa Diosnon nga kalooy, ang iyang mga pahanungdan, aron tungud kanila makadangat kami sa santos nga gracia nga ikasukol namo sa among mga kaaway nga infiernohanon, aron dili kami dag-on sa ilang mabaskog nga pagpanulay, ug ingon man usa bang kaayohan, nga among gipaninguha niining Novena kon uyon man sa santos nga kabubut-on sa Dios, ug sa kaayohan sa among kalag. Amen.

Dinhi mangamuyo ang tagsatagsa niadtong gracia, o kaayo nga iyang giyinguha pagkakaplag niining Novena tungud sa panabang ni Sta. Rita.

Pangadyeon ang tolo ka Amahan namo, tolo ka Maghimaya ka Maria ug totolo ka Gloria Patri nga ipahinungod sa pagdayeg ug pagsaulog ta sa Santa.

PAG-AMPO

Oh! kahibulungan uyamut nga mga “Virtudes,” nga kaninyo nagakasiga ang ulusahon nga hatag sa paghimo sa mga katingalahan ug dakung “milagro” aron sa pagpahayag sa Diosnon nga gahum, dawata sa inyong koro ang pinurongpurongan nga Esposa ni Jesus nga si Santa Rita, nga gitagaan sa Dios sa makusog nga virtud sa pagbuhat sa dakung katingalahan, kay nabuhi siya sa sulud sa dugay nga mga adlaw sa walay laing kalan-on, kon dili ang sa mga Angeles, nga mao ang iyang masubsub ug mainiton nga pagkalawat; busa ihalad ninyo sa atubangan sa lingkuranan nga Diosnon ang iyang mga pahamuslan, aron tungud sa iyang mga panabang hipalgan namo ang gracia sa pagpuyo sa usa ka kinabuhi nga matarong ug ang bililhon ug katingalahan nga gracia sa pagpadayon sa mga buhat nga maayo hangtud sa among ikamatay, ug ang gituyo namo niining Novena, kon angay man sa labing daku nga himaya sa Dios ug sa kaayohan sa among kalag. Amen.

Dinhi mangamuyo ang tagsatagsa niadtong gracia, o kaayo nga iyang giyinguha pagkakaplag niining Novena tungud sa panabang ni Sta. Rita.

Pangadyeon ang tolo ka Amahan namo, tolo ka Maghimaya ka Maria ug totolo ka Gloria Patri nga ipahinungod sa pagdayeg ug pagsaulog ta sa Santa.

PAG-AMPO

Oh! katingalahan uyamut nga mga “Dominaciones” nga mga matinumanon kaayo sa mga gimbut-an nga diosnon, dawata diha sa inyong koro ang hibulungan nga mananabang sa ngatanang mga kakulian, nga mao si Santa Rita, nga nagapugong sa iyang kaugalingon nga kabubut-on, ug maoy iyang gihuptan ang usa kahingpit nga paghiusa niya sa diosnon nga kabubut-on, busa, ihalad ninyo sa Ginoo ang hataas uyamot nga mga pahanungdan niining pinurongpurongan niya nga Esposa, aron tungud kanila ug sa iyang mahal nga panabang hipalgan namo ang gracia nga ikapugong sa among mga kahilayan nga dautan, ug ikatuman usab namo sa diosnon kabubut-on, ug ingon man ang gipangamuyo namo niining Novena kon uyon sa kabubut-on sa Dios ug sa kapuslanan sa among kalag. Amen.

Dinhi mangamuyo ang tagsatagsa niadtong gracia, o kaayo nga iyang giyinguha pagkakaplag niining Novena tungud sa panabang ni Sta. Rita.

Pangadyeon ang tolo ka Amahan namo, tolo ka Maghimaya ka Maria ug totolo ka Gloria Patri nga ipahinungod sa pagdayeg ug pagsaulog ta sa Santa.

PAG-AMPO

Halangdon uyamut nga mga “Tronos” nga maoy gihimong puluy-anan sa Makagagahum uyamut nga Dios, dawata ninyo diha sa inyong koro ang pinurongpurongan ug pinalangga nga Esposa sa maong Dios, nga si Santa Rita, kay siya maoy usa ka bag-o nga “Trono” nga diha sa putli niyang Kasingkasing mibuot pagpuyo ang usa ka Dios, ug ang maong kasingkasing wala makakita ug pahulayan kon dili kaniya lamang sa usa ka gugmang tiunay, busa ihalad ninyo sa Ginoo kining mainiton niyang kasingkasing aron tungud sa iyang dakung pahamuslan ug mga panabang, itugot unta sa Dios nga kutub karon ang among mga kasingkasing dili na managtinguha ug mahigugma sa mga butang dinhi sa yuta, kon dili sa mga butang na lamang nga langitnon, ug ingon man ang gituyo namo niining Novena, kon uyon ugaling sa Diosnon nga kabubut-on ug sa kaayohan sa among kalag. Amen.

Dinhi mangamuyo ang tagsatagsa niadtong gracia, o kaayo nga iyang giyinguha pagkakaplag niining Novena tungud sa panabang ni Sta. Rita.

Pangadyeon ang tolo ka Amahan namo, tolo ka Maghimaya ka Maria ug totolo ka Gloria Patri nga ipahinungod sa pagdayeg ug pagsaulog ta sa Santa.

PAG-AMPO

Dinhi mangamuyo ang tagsatagsa niadtong gracia, o kaayo nga iyang giyinguha pagkakaplag niining Novena tungud sa panabang ni Sta. Rita.

Pangadyeon ang tolo ka Amahan namo, tolo ka Maghimaya ka Maria ug totolo ka Gloria Patri nga ipahinungod sa pagdayeg ug pagsaulog ta sa Santa.

PAG-AMPO

Dinhi mangamuyo ang tagsatagsa niadtong gracia, o kaayo nga iyang giyinguha pagkakaplag niining Novena tungud sa panabang ni Sta. Rita.

Pangadyeon ang tolo ka Amahan namo, tolo ka Maghimaya ka Maria ug totolo ka Gloria Patri nga ipahinungod sa pagdayeg ug pagsaulog ta sa Santa.

PAG-AMPO NGA PANGADYEON SA ADLAW NGA TANAN

Oh! Bulahan uyamut nga Santa Rita, alampoon sa mga kakulian ug mga butang nga malisud ikaw ang tambal nga makalipay sa mga nanagsubo, ang bitoon nga masiga sa langit nga makapadal sa mga katawhan ngadto sa malig-on nga dunggo-anan sa paghilangit: busa lipaya kami nga nanagpuyo niining walog nga ginluhaan, lamdagi ang among salabutan aron among maila ang pagkaumalagi lamang sa mga butang sa yuta ug ang pagkamahal ug pagkawalay katapusan sa mga butang nga langitnon. Ug tungud sa bililhon uyamut nga dugo ni Jesus, ug sa Putli uyamut nga Pagpanamkon kang Maria nga iyang santos nga Inahan, ipakita kanamo ang imong gahum ug gracia nga gihatag kanimo sa langit, aron kon likayan namo ang daghang mga kahigayonan sa pagpakasala sa pagpuyo namo niining kinabuhi, nga daw dagat sa mga makalilisang balod sa dili maisip nga mga ikadaut sa kalag, mahimo kaming takus nga makadangat unya niadtong malinaw nga dunggo-anan sa kabuhayan nga dayon ug walay katapusan nga himaya sa langit. Amen. Sa human niini tapuson sa pagpangadye sa mga Gozos sa Santa.

GOZOS SA KATINGALAHAN NGA SANTA RITA DE CASIA

Ikaw man ang dalangpan Sa tanang mga kalisdanan.
Santa Rita nga bulahan,
Imo kaming panabangan.
Wala ka pa ngani matawo,
Daan na nga ginamantala
Sa Angel ang dili mapala
Nga himaya ug dungog mo,
Ug sa Dios man nahimut-an
Ang ngalan mong katingalahan
Santa Rita nga bulahan,
Imo kaming panabangan.
Diha sa pagbunyag kanimo
May nakita nga katingad-an;
Kay mga maputing potyokan
Nga nanggula sa baba mo,
Busa, maoy usa ka tima-an
Sa kaputli mong labihan.
Santa Rita nga bulahan,
Imo kaming panabangan.
Sa pagminyo ikaw napilit
Pagbuot sa mga ginikanan mo,
Ang banang naangkon nimo
Daku kanimo nga pagsakit,
Giantus mo ang kagul-anan
Sa pagpailub nga dili samahan.
Santa Rita nga bulahan,
Imo kaming panabangan.
Bana ug duha ka mga anak mo,
Sa pagkamatay nilang tanan
Ikaw naga-usara na lamang,
Mga paninguha mo nabag-o
Sa pagsulod sa Kapunongan
Ni San Agustin nga imong Amahan.
Santa Rita nga bulahan,
Sa imo na nga pagkabalo,
Dihadiha imong gipangayo
Nga ikaw buot untang mopuyo
Sa kang Agustin nga convento;
Apan wala ka katuguti,
Kay gidili sa ilang Puno-an.
Santa Rita nga bulahan,
Imo kaming panabangan.
Sa pag-ampo mong kanunay
Sa mga Santos mo nga devoto,
Wa makawang ang tinguha mo,
Gidawat ka sa dakung kalipay
Niadtong balay nga palaran,
Ug malinaw mong pahulayan.
Santa Rita nga bulahan,
Imo kaming panabangan.
Ang purongpurong nga Santos
Sa langitnon mong Esposo
Gibutang niya sa ulo nimo,
Ang kasakit imong giantus
Sa kaidlot sa tunok gilapsan
Ang agtang mong kamahalan.
Santa Rita nga bulahan,
Imo kaming panabangan.
Dan, ikaw man ang mananabang
Sa mga sakit sa balati-an
Sa manag-anak nga kaku-lian
Ug uban pang kalisdanan;
Kay ikaw gayud nag tinugyanan
Sa diosnon nga kagamhanan.
Santa Rita nga bulahan,
Imo kaming panabangan.
Ikaw man ang dalangpanan
Sa tanang mga kalisdanan,
Santa Rita nga bulahan,
Imo kaming panabangan.

℣. Gitiman-an mo, Ginoo, ang imong hinigugmang alagad nga si Santa Rita.

℟. Sa timaan sa imong paghigugma ug pagpasakit.

ORACION

Dios ug Ginoo, nga gitagaan mo si Santa Rita nga bulahan sa daku uyamot nga gracia sa pagsunod kanimo sa pagpasaylo ug paghigugma sa mga kaaway, ug gipatik mo man sa agtang niya ug kasingkasing ang mahal nga timaan sa imong paghigugma ug pagpasakit: naga-ampo kami kanimo, nga tungud sa iyang mga panabang ug pahanungdan, makaghigugma unta kami sa among mga kaaway, ug sa dakung kasubo sa kasingkasing, makagpalandong sa kanunay sa mga agi sa imong santos uyamot nga pagpasakit. Ikaw nga nabuhi nga nagahari uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo sa walay katapusan. Amen.

 

Join us!

SUBSCRIBE FOR STO. NIÑO NEWS & UPDATES, UPCOMING EVENTS, AND MUCH MORE...