Bendisyon sa Kahimanan sa Debosyon


Amahan sa langit, nagadayeg kami kanimo tungod kay imong gipadala
ang imong Espiritu nganhi sa among mga kasingkasing arong pagtudlo kanamo sa pag-ampo.

Bendisyoni + kining (debosyonaryo, rosaryohan, medalya ug ubang mga kahimanan sa debosyon),
ug tudloi kami sa paggamit niini aron makatabang kanamo alang sa kinasingkasing
ug maligdong nga pag-ampo.
Himoa, Ginoo, nga magpadayon kami sa pagtubo diha sa pag-ampo,
ug nga makapahimuot kami kanimo kanunay Dinhi sa among kinabuhi.
Ang tanang pagdayeg ug himaya, alang kanimo, Amahan,
pinaagi ni Hesu-Kristo among mangluluwas,
Diha sa Espiritu Santo, Dios hangtud sa kahangturan.
Amen.
GIVE ONLINE

Join us!

SUBSCRIBE FOR STO. NIÑO NEWS & UPDATES, UPCOMING EVENTS, AND MUCH MORE...