Nagatuo/Apostles Creed/Credo

Nagatoo ako sa Dios nga Amahan,
Makagagahum sa tanan.
Magbubuhat sa Langit og sa Yuta.
Nagatoo ako kang Jesukristo
iyang bugtong anak nga atong Ginoo,
gipanamkon siya sa lalang sa
Espiritu Santo, Ug Natawo gikan ni Maria nga
Ulay, Gisakit siya sa sugo ni Poncio Pilato,
Gilansang sa krus, Namatay ug Gilubong. Miadto
siya sa mga Nangamatay ug sa ikatolo ka adlaw
nabanhaw siya. Misaka sa Langit, ug nagalingkod
sa too sa Dios Amahan, Makagagahum sa tanan.
Gikan Didto Mobalik siya aron Paghukom sa mga
Buhi ug sa mga Minatay. Nagatoo ako sa Espiritu
Santo. Sa santos ug Katoliko nga Simbahan, sa
Panag-ambit sa mga Santos, sa Kapasayloan sa
mga sala, ug sa Pagkabanhaw sa Lawas ug sa
Kinabuhing Walay Katapusan.

Amen.

GIVE ONLINE

Join us!

SUBSCRIBE FOR STO. NIÑO NEWS & UPDATES, UPCOMING EVENTS, AND MUCH MORE...