Pag-ampo kang Maria panahon sa COVID-19

O Maria, kanunay kang nagmasiga diha sa imong panaw
isip usa ka timaan sa kaluwasan ug paglaom.
Among itanyag nganha kanimo, kaayohan sa mga masakiton,
kinsa, dinha sa tiilan sa krus, nahiusa sa mga pag-antos ni Hesus,
ug nagmapadayunon sa iyang pagtuo.
"Tigpanalipod sa mga katawhan nga Romanhon,"
nahibalo ka sa mong mga panginahanglan,
ug nasayod kami nga ikaw motagan,
aron, nga sama didto sa Cana sa Galileya,
ang kasadya ug kasaulogan mahibalik unta
human niining pagsulay.
Tabangi kami, Inahan sa Diosnong Gugma,
nga magmatinumanon kami sa kabubot-on sa Amahan
ug sa pagbuhatsa mga gitudlo ni Hesus kanamo.
Kay iyang giantos ang atong mga pag-antos,
ug gibati ang atong mga pagbati aron sa pagdala kanato,
pinaagi sa krus, ngadto sa kalipay sa Pagkabanhaw.
Amen.

Nagadangop kami sa imong panalipod.
O Balaan nga Inahan sa Dios;
Ayaw kawanga ang among mga pangaliyupo
dinhi sa among panginahanglan,
hinunoa luwasa kami sa kanunay gikan sa tanan nga kakuyaw,
O Mahimayaon ug Bulahang Birhen.

GIVE ONLINE

Join us!

SUBSCRIBE FOR STO. NIÑO NEWS & UPDATES, UPCOMING EVENTS, AND MUCH MORE...